Walne Zebranie Członków PTO 03.07.21, Warszawa


Porządek obrad  29.Walnego Zebrania członków PTO, Warszawa 3.07.2021

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ulicy M. Kasprzaka 31 ,I piętro , wejście przez resturację First Floor. Rozpoczęcie godz. 10:00Otwarcie Walnego Zebrania- Prezes PTO Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
Otwarcie Walnego Zebrania- Prezes PTO Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

1)    Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania wg §6.5 pkt 4 Statutu PTO
2)    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania
3)    Wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza/Protokolanta
4)    Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2020 r. - dr n. med. Beata Walawska (Sekretarz PTO)
5)    Głosowanie nad uchwałą Nr 1/07/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za 2020 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 r.
6)    Głosowanie nad uchwałą Nr 2/07/2021w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
7)    Sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu Głównego – dr n. med.  Konrad Perkowski (Skarbnik PTO)
8)    Głosowanie nad uchwałą Nr 3/07/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania  finansowego Zarządu Głównego za 2020 r.
9)    Głosowanie nad uchwałą Nr 4/07/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu
10)    Głosowanie nad uchwałą Nr 5/07/2021 w sprawie przyjęcia Statutu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (dostosowanie zapisów Statutu do wymogów przepisów prawa, które są niezbędne do dalszego funkcjonowania PTO)
11)    Sprawozdania z działalności Kół Regionalnych PTO
12)    Głosowanie nad uchwałą Nr 6/07/21 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Kół Regionalnych PTO
13)    Omówienie spraw dotyczących organizacji 23. Zjazdu PTO w Sopocie w 2022 roku
14)    Przedstawienie i dyskusja zmian w Statucie PTO dotyczących włączenia przewodniczących kół regionalnych do Zarządu Głównego PTO.
15)    Zamknięcie Walnego Zebrania

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788