Walne Zebranie Członków PTO 03.07.21, Warszawa


Porządek obrad  29.Walnego Zebrania członków PTO, Warszawa 3.07.2021

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ulicy M. Kasprzaka 31 ,I piętro , wejście przez resturację First Floor. Rozpoczęcie godz. 10:00

1.Otwarcie Walnego Zebrania- Prezes PTO dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
2.Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania wg §6.5 pkt 4 Statutu PTO
3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
5.Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2020 r. - dr n. med. Beata Walawska (Sekretarz PTO)
6.Głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za 2020 rok
7.Sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu Głównego – dr n. med.  Konrad Perkowski (Skarbnik PTO)
8.Głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania  finansowego Zarządu Głównego za 2020 rok
9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i Towarzystwa za rok 2020  rok wraz z przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu
10.Głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
11.Głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
12.Głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r. na realizację zadań statutowych  Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
13.Omówienie spraw dotyczących organizacji 23. Zjazdu PTO w Sopocie w 2022 roku
14. Przedstawienie i dyskusja zmian w Statucie PTO dotyczących włączenia przewodniczących kół regionalnych do Zarządu Głównego PTO.
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Walnego Zebrania


 

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788